/privacy
privacy2019-03-08T14:01:00+00:00

PRIVACY

Privacyverklaring Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V.

Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V., gevestigd aan het Oranjeplein 98, 6224 KV te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is op al onze diensten van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten en door gebruik te maken van onze website, geeft u aan van deze privacyverklaring kennis te hebben genomen en deze te accepteren.

1. Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V.
Adres: Oranjeplein 98
Postcode: 6224 KV, MAASTRICHT
Telefoonnummer: +31 043-3625229
E-mailadres: info@werfnass.nl
Website: www.werfnass.nl
KvK nummer: 14625015

2.  Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en een overeenkomst met ons aangaat en/of omdat u deze zelf verstrekt door het invullen en verzenden van het contactformulier op onze website. Voor alle gegevens die wij verzamelen geldt dat deze worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Adres (post- en/of bezoekadres);
 • Postcode/plaats;
 • Voorletters/voornaam en achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens, voor het factureren van diensten;
 • Eventueel BTW nummer;
 • Eventueel website(s), URL LinkedIN pagina en URL Facebookpagina.

Ten aanzien van onze website en ons contactformulier via onze website verzamelen we alleen de volgende gegevens:

 • Eventueel Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Voorletters/voornaam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Cookies.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of eventueel telefonisch;
 • Om u te informeren over de (na)zorg verbonden aan de afgenomen dienst(en);
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits, wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van anonieme gegevens en worden enkel persoonsgegevens gebruikt wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het doeleinde (bijvoorbeeld voor het afhandelen van een klacht);
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Wij maken geen gebruik van profilering en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Ten aanzien van onze website en ons contactformulier verwerken wij uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website: www.werfnass.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, als u hierom vraagt;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail of wanneer u uw adres en/of telefoonnummer heeft doorgegeven via post en/of telefonisch contact;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website: www.werfnass.nl;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen of omdat wij dit op grond van de wet mogen doen.

4. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, (bijv. aan andere partijen van een bouwproject), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze onderaannemers en/of leveranciers, die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tekenen hiervoor ook een geheimhoudingsverklaring.

Indien wij uw persoonsgegevens delen met andere dan de hierboven aangegeven derden, dan doen wij dit alleen nadat wij uw toestemming uitdrukkelijk hebben verkregen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om vergeten te worden en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ten slotte heeft u het recht op beperking (ofwel bevriezen gegevens). Dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Alle verzoeken ten aanzien op de hiervoor genoemde rechten van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u sturen naar info@werfnass.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek.

Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Hoe wij bedrijfs- en/of persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de personen toegang krijgen tot uw gegevens, die iets met uw gegevens mogen doen op grond van een overeenkomst of op uw verzoek. Een ondertekende geheimhoudingverklaring door al onze werknemers is een andere maatregel die wij nemen om schending van uw privacyrechten te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@werfnass.nl.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Om meer te weten te komen over de specifieke cookies die we gebruiken, raadpleeg dan onze uitgebreide lijst van cookies die wij hanteren, hiervoor kunt u hier klikken.

In deze privacyverklaring geven wij een algemene toelichting over de cookies die wij verzamelen.

Cookies algemeen

Ten aanzien van onze website verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Via cookies of via vergelijkbare technologieën (hierna voor het gemak “cookies” genoemd) wordt informatie opgeslagen en/of gelezen. Dit wordt gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • te voorkomen dat u dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt (en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren). Deze cookie zijn niet verbonden aan een profiel van u.
 • bij te houden welke pagina’s u bezoekt (tracking cookies), om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tracking cookies

Wij maken gebruik van zogenoemde tracking cookies. Hiervoor gebruiken wij het marketingsysteem en Google Adwords. Hiermee worden enkel relevante advertenties voor u geselecteerd en getoond. De selectie vindt plaats op basis van de door u eerder geselecteerde en geraadpleegde websites. De selectie wordt niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wel dient u hiervoor expliciet uw toestemming te geven.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Ook kunt u in onze lijst van cookies, de betreffende cookies uitzetten of weer aanzetten.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

9. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website en dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website. Als we de privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt.

10. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.